Creative Commons

Creative Commons je neprofitna organizacija za licenciranje autorskih dela kao javno dostupnih i otvorenih sadržaja. U današnjem okruženju, gde su digitalne tehnologije za stvaranje i razmenu široko dostupne, sve više stvaralaca i naučnika želi da korisnici mogu slobodno – bez kršenja autorskog prava – koristiti, prerađivati i razmenjivati njihova dela.

Creative Commons
5 (100%) 3